Encuestas Boletin CEC

PLAN de FORMACIÓN en PRL_CEC 2013


A Confederación de Empresarios de La Coruña pon en marcha unha serie de accións formativas para a mellora de coñecementos e aptitudes en prevención de riscos laborais, que apoian a cultura preventiva e o benestar laboral no noso entorno. As accións están financiadas pola Xunta de Galicia e dirixidas prioritariamente a traballadores en activo.

- Ver Plan de Formación en PRL_CEC -

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal (LOPD) A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DA CORUÑA informa aos usuarios de que os Datos de Carácter Persoal que recolle son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse nos ficheros correspondentes, debidamente rexistrados na AEPD. O usuario poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario mediante comunicación escrita á seguinte dirección:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA
Praza de Luis Seoane, torre 1, entreplanta
15008 A Coruña
lopd@cec.es

Tamén poden exercitarse estes dereitos nos términos que a normativa aplicable establece e que pode consultar en www.agpd.es

Para completar esta enquisa ten que se rexistrar primeiro

Se desexa participar nesta enquisa ten que se rexistrar primeiro.
Introduza os seus detalles abaixo, e ao momento recibirá un correo electrónico que contén a ligazón para participar nesta enquisa.

Nome:
Apelido(s):
Enderezo de Correo:
Pregunta de Seguranza: